محصولات دسته َشیر سیگنال باد
سایز شیر پنوماتیک (اینچ)
فرمان شیر پنوماتیک
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/2 تك سیگنال

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/2 تك سیگنال

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/2 دو سیگنال

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/2 دو سیگنال

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/3 دو سیگنال وسط بسته

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/3 دو سیگنال وسط بسته

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/3 دو سیگنال وسط باز

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/4 فرمان 5/3 دو سیگنال وسط باز

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/2 فرمان 5/2 تك سیگنال

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/2 فرمان 5/2 تك سیگنال

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

تصویر شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/2 فرمان 5/2 دو سیگنال

شیر سیگنال بادران پنوماتیک سایز 1/2 فرمان 5/2 دو سیگنال

شیرهای سیگنال باد پنوماتیک بادران دو نوع تک سیگنال و دو سیگنال دارند و به وسیله باد تحریک می شوند . شیرهای سیگنال باد پنوماتیک نیازی به برق ندارند و توسط فرمان سیگنال باد عمل می کنند .

تماس بگیرید

back to top