فئة المنتجات شیر های دستی


سایز پورت ورودی - خروجی
Valve Spool Commands
عرض
على الصفحة
نمط العرض
31030297

شیر 3/8 ضربدر موازی دستی قفلی ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی

$72,000,000.00

back to top