محصولات دسته شیرهای برقی


برند شیر کنترل جهت
سایز شیر کنترل جهت
بیشینه لیتراژ شیر کنترل جهت
حالت شیر کنترل جهت
نوع نصب شیر کنترل جهت
عملکرد داخلی شیر کنترل جهت
بیشینه فشار شیر کنترل جهت
وضعیت سلونوئیدها
ولتاژ بوبین شیر کنترل جهت
ویسکوزیته روغن شیر کنترل جهت
بیشینه فشار خط T شیر کنترل جهت
حداقل فشار کاری شیر کنترل جهت
محدوده دمای کاری شیر کنترل جهت
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر4/3 سایز 1/4 وسط هاش 220 ولت دیپلماتیک
تصویر شیر4/2 سایز 1/4 ضربدر هاش 110 ولت یوکن ژاپن
تصویر شیر 4/2 سایز 1/4 ضربدر هاش 220 ولت یوکن ژاپن
تصویر شیر4/3 سایز 3/8 وسط هاش 24 ولت اورستا
تصویر شیر  4/3 سایز 3/8 وسط هاش ۲۲۰ ولت ودویس

شیر 4/3 سایز 3/8 وسط هاش ۲۲۰ ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

$69,600,000.00

تصویر شیر ۴/3 سایز 1/4 پی بسته 220 ولت یوکن ژاپن
back to top