محصولات دسته فیلتراسیون


نوع فیلتر خط هیدرولیک
سایز پورت ورود و خروج فیلتر
حداکثر جریان ( دبی ) عبوری از فیلتر
مش بندی ( دانه بندی ) فیلتر
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر فیلتر  100 خط مکش سایز 1 اینچ مگنت دار لیتراژ 50 مش بندی 70 میکرون

فیلتر 100 خط مکش سایز 1 اینچ مگنت دار لیتراژ 50 مش بندی 70 میکرون

فیلتر خط مکش در پورت ورودی پمپ هیدرولیک به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ذرات به داخل پمپ نصب می شود و با توجه به لیتراژ خروجی پمپ هیدرولیک و حساسیت فیلتراسیون انتخاب می گردد.

تماس بگیرید

تصویر فیلتر  250 خط مکش سایز 1/2 1 اینچ مگنت دار لیتراژ 400 مش بندی 60 میکرون

فیلتر 250 خط مکش سایز 1/2 1 اینچ مگنت دار لیتراژ 400 مش بندی 60 میکرون

فیلتر خط مکش در پورت ورودی پمپ هیدرولیک به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ذرات به داخل پمپ نصب می شود و با توجه به لیتراژ خروجی پمپ هیدرولیک و حساسیت فیلتراسیون انتخاب می گردد.

تماس بگیرید

تصویر فیلتر  630 خط مکش سایز 1/2 2 اینچ مگنت دار لیتراژ 700 مش بندی 60 میکرون

فیلتر 630 خط مکش سایز 1/2 2 اینچ مگنت دار لیتراژ 700 مش بندی 60 میکرون

فیلتر خط مکش در پورت ورودی پمپ هیدرولیک به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ذرات به داخل پمپ نصب می شود و با توجه به لیتراژ خروجی پمپ هیدرولیک و حساسیت فیلتراسیون انتخاب می گردد.

تماس بگیرید

تصویر فیلتر  830 خط مکش سایز 1/2 2 اینچ مگنت دار لیتراژ 950 مش بندی 60 میکرون

فیلتر 830 خط مکش سایز 1/2 2 اینچ مگنت دار لیتراژ 950 مش بندی 60 میکرون

فیلتر خط مکش در پورت ورودی پمپ هیدرولیک به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ذرات به داخل پمپ نصب می شود و با توجه به لیتراژ خروجی پمپ هیدرولیک و حساسیت فیلتراسیون انتخاب می گردد.

تماس بگیرید

تصویر فیلتر  830 خط مکش سایز 3 اینچ مگنت دار لیتراژ 950 مش بندی 60 میکرون

فیلتر 830 خط مکش سایز 3 اینچ مگنت دار لیتراژ 950 مش بندی 60 میکرون

فیلتر خط مکش در خط مکش بین مخزن و پمپ فیلتر مکش قرار دارد در نتیجه روغنی که به پمپ وارد می شود را فیلتر می کند.

تماس بگیرید

تصویر فیلتر  13/20 خط مکش سایز 1/2 اینچ بدون مگنت  لیتراژ 25 مش بندی 60 میکرون

فیلتر 13/20 خط مکش سایز 1/2 اینچ بدون مگنت لیتراژ 25 مش بندی 60 میکرون

فیلتر خط مکش در پورت ورودی پمپ هیدرولیک به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ذرات به داخل پمپ نصب می شود و با توجه به لیتراژ خروجی پمپ هیدرولیک و حساسیت فیلتراسیون انتخاب می گردد.

تماس بگیرید

back to top