محصولات دسته فیلتراسیون


نوع فیلتر خط هیدرولیک
سایز پورت ورود و خروج فیلتر
حداکثر جریان ( دبی ) عبوری از فیلتر
مش بندی ( دانه بندی ) فیلتر
back to top