فئة المنتجات شیر دیوایدر هیدرولیک


عرض
على الصفحة
نمط العرض
الصورة: کوپلینگ شفت  DC28 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت DC28 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت دنده خورشیدی جهت اتصال موتور و شفت پمپ های هیدرولیک بکار می رود، این نوع چرخ دنده ها ناهمترازی محوری و زاویه ای را اصلاح می کنند.

الدعوة لتسعير

الصورة: کوپلینگ شفت  DC42 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت DC42 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت دنده خورشیدی جهت اتصال موتور و شفت پمپ های هیدرولیک بکار می رود، این نوع چرخ دنده ها ناهمترازی محوری و زاویه ای را اصلاح می کنند.

الدعوة لتسعير

الصورة: کوپلینگ شفت  DC55 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت DC55 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت دنده خورشیدی جهت اتصال موتور و شفت پمپ های هیدرولیک بکار می رود، این نوع چرخ دنده ها ناهمترازی محوری و زاویه ای را اصلاح می کنند.

الدعوة لتسعير

الصورة: کوپلینگ شفت  DC60 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت DC60 ، دنده خورشیدی UCC

کوپلینگ شفت دنده خورشیدی جهت اتصال موتور و شفت پمپ های هیدرولیک بکار می رود، این نوع چرخ دنده ها ناهمترازی محوری و زاویه ای را اصلاح می کنند.

الدعوة لتسعير

back to top