محصولات دسته هیدرولیک


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V در ظرفیت های ۵، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V در ظرفیت های ۵، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 24,000,000 ریال
  • 21,600,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V در ظرفیت های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V در ظرفیت های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 27,000,000 ریال
  • 24,300,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V در ظرفیت های 17, 25, 30, 35 و ۳۸ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V در ظرفیت های 17, 25, 30, 35 و ۳۸ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 31,000,000 ریال
  • 27,900,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 45V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) ۴5V در ظرفیت های ۴۲، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) ۴5V در ظرفیت های ۴۲، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 41,500,000 ریال
  • 37,350,000 ریال

back to top