محصولات دسته هیدروموتور پیستونی


جابجایی هیدرو موتور پیستونی (cc/rev)
بیشینه فشار کاری هیدرو موتور پیستونی (Bar)
بیشینه گشتاور هیدرو موتور پیستونی (Nm)
محدوده سرعت چرخش هیدرو موتور پیستونی (RPM)
back to top