فئة المنتجات سیلندر مینیاتوری
Bore size
Stroke
مگنت دار و بدون مگنت
عرض
على الصفحة
نمط العرض
تصویر سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 25 ته گوشواره دار  بدون مگنت

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 25 ته گوشواره دار بدون مگنت

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 25 ته گوشواره دار  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 25 ته گوشواره دار مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 50 ته گوشواره دار  بدون مگنت

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 50 ته گوشواره دار بدون مگنت

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 50 ته گوشواره دار  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 50 ته گوشواره دار مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 80 ته گوشواره دار  بدون مگنت

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 80 ته گوشواره دار بدون مگنت

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 80 ته گوشواره دار  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر مینیاتوری بادران پنوماتیک قطر پیستون 12 طول کورس 80 ته گوشواره دار مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندرهای پنوماتیک دارای ضربه گیر ACM و DVM بادران با ساختار مدورساده، کم حجم و حرکت دقیق،سرعت و فرکانس بالای کارکردو قابل عرضه در انواع یکسر شفت دوسر شفت،مگنت دار ومقاوم دربرابرحرارت تا دمای 120 درجه سانتگراد

الدعوة لتسعير

back to top