فئة المنتجات کنترل جریان سر راهی


سایز پورت ورودی - خروجی
بیشینه لیتراژ کنترل جریان سرراهی
عرض
على الصفحة
نمط العرض
الصورة: شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 3/8 با بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 3/8 با بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی در سایزهای "3/8، "1/2، "3/4، "1 و "1/4-1 تولید می شود

الدعوة لتسعير

الصورة: شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1/2 بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1/2 بیشینه فشار 350 بار

فلو کنترل در سایزهای 3/8 اینچ،1/2 اینچ، 3/4 اینچ، 1 اینچ، 1/4-1 اینچ تولید می شود

الدعوة لتسعير

الصورة: شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 3/4 بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 3/4 بیشینه فشار 350 بار

فلو کنترل در سایزهای 3/8 اینچ،1/2 اینچ، 3/4 اینچ، 1 اینچ، 1/4-1 اینچ تولید می شود

الدعوة لتسعير

الصورة: شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1 بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1 بیشینه فشار 350 بار

فلو کنترل در سایزهای 3/8 اینچ،1/2 اینچ، 3/4 اینچ، 1 اینچ، 1/4-1 اینچ تولید می شود

الدعوة لتسعير

الصورة: شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1/4-1 بیشینه فشار 350 بار

شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1/4-1 بیشینه فشار 350 بار

فلو کنترل در سایزهای 3/8 اینچ،1/2 اینچ، 3/4 اینچ، 1 اینچ، 1/4-1 اینچ تولید می شود

الدعوة لتسعير

back to top