محصولات دسته پمپ ها


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V در ظرفیت های ۵، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 20V در ظرفیت های ۵، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 24,000,000 ریال
  • 21,600,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V در ظرفیت های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 25V در ظرفیت های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 27,000,000 ریال
  • 24,300,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V در ظرفیت های 17, 25, 30, 35 و ۳۸ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 35V در ظرفیت های 17, 25, 30, 35 و ۳۸ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 31,000,000 ریال
  • 27,900,000 ریال

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) 45V

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) ۴5V در ظرفیت های ۴۲، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ گالن در دقیقه

رینگ پمپ پره ای (کارتریجی) ۴5V در ظرفیت های ۴۲، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ گالن در دقیقه

  • قیمت قدیم: 41,500,000 ریال
  • 37,350,000 ریال

back to top